The Ohio State University Alumni Association

New Buckeyes, New City Dayton
Wednesday, August 23, 2017
Dayton, OH