The Ohio State University Alumni Association

Macy's Thanksgiving Day Parade

Nov. 20 – Nov. 23, 2018